Kontrast:

Czcionka:

               ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów    sekretariat@pk.czluchow.info    (59) 83 42 200     (59) 83 42 209     (59) 83 43 354

Logo Przedsębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
ZAKŁAD OCZYSZCZANIA MIASTA
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
PSZOK
ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ
MIEJSKA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
ZAKŁAD POGRZEBOWY
ZAKŁAD ZIELENI
RODO
Informacja z zakresu ochrony danych osobowych

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Człuchowie chroni Twoje dane osobowe i dba o Twoje prawa. Kiedy załatwiasz sprawy w naszej Spółce, podajesz nam swoje dane osobowe. Wykorzystujemy je tylko w celach, które wynikają z przepisów, zawartej z Tobą umowy lub Twojej zgody. Zbieramy tylko takie dane, które są konieczne, żeby załatwić Twoją sprawę. Czas ich przetwarzania regulują odpowiednie przepisy.

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych

Znamy wszystkie zasady ich przetwarzania i stosujemy je na co dzień. Gdy tworzymy nowe rozwiązania, zawsze szanujemy Twoją prywatność.

Respektujemy wszystkie Twoje prawa

Poinformujemy Cię o każdej sytuacji, która mogłaby naruszać Twoje prawa i wolność. Szybko się nią zajmiemy i wyciągniemy wnioski, aby jeszcze lepiej chronić Twoje dane. Jeśli uznasz te działania za niewystarczające, możesz również złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jesteśmy dla Ciebie

Jeśli potrzebujesz uzyskać więcej informacji o ochronie Twoich danych osobowych w naszym przedsiębiorstwie, możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych. Inspektor Ochrony Danych jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych.


Inspektor Ochrony Danych:

515 447 538, 601-631-018
iod@pk.czluchow.info


KLAUZULA INFORMACYJNA

OGÓLNA

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016r.) zwanego dalej Rozporządzeniem informujemy, iż przysługują Państwu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. w Człuchowie Państwa danych osobowych, oraz zasady na jakich w/w przetwarzanie będzie się odbywać.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się treścią niniejszej Klauzuli informacyjnej.

  1. Administratorem Państwa danych osobowych, jest Spółka działająca pod firmą: Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. z siedzibą w Człuchowie, ul. Jana Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów, wpisana do KRS pod numerem 0000176774, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy, posiadająca NIP: 843-000-28-04, REGON: 770897940, której reprezentantem jest Zarząd Spółki (zwana dalej: „Administrator”), e-mail: sekretariat@pk.czluchow.info, telefon: 59 8342200, 59 8342209.

  2. Wszelkie kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kierować do Inspektora Ochrony Danych. Z Inspektorem można kontaktować się w następujący sposób:
   1. listownie na adres korespondencyjny: Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o., ul. Jana Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów z dopiskiem: „Inspektor Ochrony Danych”;
   2. przez e-mail: iod@pk.czluchow.info;
   3. telefonicznie, pod numerem telefonu: +48 / 515-447-538, 601-631-018;
   4. osobiście, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

  3. Państwa dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od Państwa przy zawieraniu umów lub w trakcie czynności zmierzających do zawarcia umów lub wykonania świadczeń. Państwa dane mogą pochodzić także z innych źródeł, tj. w szczególności z publicznie dostępnych źródeł takich jak CEIDG lub KRS, a także od naszych Dostawców, u których jesteście zatrudnieni, których reprezentujecie, lub z którymi współpracujecie, bądź zostały nam one udostępnione na mocy przepisów prawa przez inne organy lub podmioty publiczne.

  4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu świadczenia usług w związku z prowadzoną działalnością w zakresie: zaopatrywania mieszkańców w energię cieplną i ciepłą wodę użytkową; pobór, uzdatnianie, rozprowadzanie i dostarczanie wody; odbiór i oczyszczanie ścieków; wywóz odpadów komunalnych i innych; obsługi nieruchomości, w tym: administrowanie budynkami komunalnymi, zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi; pozostałej działalności usługowej, w tym: pogrzeby i działalność pokrewna, zarządzanie cmentarzem komunalnym; pielęgnacja terenów zielonych, utrzymanie elementów małej architektury, dodatkowe prace porządkowe oraz innymi czynnościami przewidzianymi w przepisach prawa, tj. sporządzanie dokumentów, w tym księgowych, handlowych; rekrutacją; zatrudnieniem; odbywaniem stażu i praktyk; ubieganiem się o świadczenie z funduszy specjalnych (np. ZFŚS, KFS); zamówieniami publicznymi; korespondencją kierowaną do sądu lub innych podmiotów; rozpatrywaniem skarg i reklamacji; pełnieniem funkcji nadzorczych lub właścicielskich; dostępu do informacji publicznej; archiwizacją dokumentacji.

   Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie poniższych czynności są:
   1. wyrażonej przez Państwa zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
   2. realizacji usługi, w tym podjęcia na Państwa żądanie działań przed wykonaniem usługi lub zawarciem umowy (np. podanie danych na etapie złożenia zamówienia, wypełnienia wniosku, konieczne do przygotowania umowy) lub do wykonania zawartej umowy (np. osoba jest jedną ze stron umowy), w tym kontaktowanie się z klientem w związku z jej realizacją - art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   3. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności przewidziane w przepisach prawa podatkowego i o rachunkowości, w tym sporządzanie faktur i innych dokumentów księgowych oraz ich przechowywanie, w zakresie zadań publicznych zleconych na podstawie aktów prawa miejscowego lub szczególnych obowiązków wynikających z aktów prawnych - art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   4. powiadamiania Pani/Pana o szczególnej bądź nietypowej sytuacji (np. prowadzenie rozliczeń, monitorowanie realizacji zawartych umów, dochodzenie ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej umowy, monitoring wizyjny, kontakt w sprawie awarii, itp.) - art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
   5. wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym (np. zamówienia publiczne, dostęp do informacji publicznej)- art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
   6. w przypadku, gdy przetwarzanymi danymi są dane szczególne, wymienione w art. 9 ust. 1 RODO, dotyczące zdrowia kandydata do pracy, pracownika lub stażysty/praktykanta -w szczególności jego niepełnosprawności, podstawą prawną przetwarzania jest art. 9 ust. 2 lit. b).

  5. Wymagamy podania przez Państwa danych osobowych na formularzach służących do obsługi Państwa sprawy. Zakres zbieranych przez nas danych jest określony w przepisach obowiązującego prawa. Jeśli z jakiegoś powodu nie poda Pani/Pan wymaganych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli przeprowadzić Państwa sprawy. Poza podawaniem danych wynikających z przepisów prawa, podanie Państwa danych jest dobrowolne.

  6. Zgodnie z obowiązującym przepisami przysługują Państwu następujące prawa:
   1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych – w zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody. Macie Państwo prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możecie Państwo wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny, mailowy lub faxem;
   2. prawo dostępu do danych osobowych; w przypadkach wskazanych w art. 15 RODO;
   3. prawo żądania sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia danych osobowych;
   4. prawo żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) – w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
   5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
   6. prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO;
   7. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO.

   8. Mają Państwo prawo wnieść skargę, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowego lub niezgodnego z określonymi celami, przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  7. Państwa dane osobowe mogą być przekazane podmiotom współpracującym z Administratorem na postawie zawartej umowy powierzenia danych oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, jak również podmioty upoważnione na podstawie Państwa zgody.

  8. Usunięcie Państwa danych nastąpi nie wcześniej niż po rozwiązaniu umów pomiędzy Państwem a Administratorem, uregulowaniem przez Państwa zobowiązań w stosunku do Spółki, a także nie wcześniej niż po upływie terminów wynikających z przepisów prawa, w tym upływie terminu przedawnienia.

  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

  10. Wobec Państwa danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również ustalenia będące wynikiem profilowania.

Do pobrania:
Klauzula informacyjna - ogólna [ 190.03 KB ]
Czwartek - KASA
8:00 - 13:00
Teraz: Zamknięte

Telefony kontaktowe

PSZOK
793 936 183

Telefony alarmowe

POGOTOWIE WODOCIĄGOWE
793 935 884

POGOTOWIE KANALIZACYJNE
793 936 530

POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE
(59) 83 42-750

Odczyt stanu wodomierza

Dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji:
zwik.odczyty@pk.czluchow.info
Dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej:
zgm.odczyty@pk.czluchow.info

Statystyki

Wizyt ogółem:
2.276.974
Wizyt dzisiaj:
37
Wizyt wczoraj:
128
Wizyt w tygodniu:
424
Wizyt w miesiącu:
20.691
Wizyt w roku:
473.941