Kontrast:

Czcionka:

               ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów    sekretariat@pk.czluchow.info    (59) 83 42 200     (59) 83 42 209     (59) 83 43 354

Logo Przedsębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
ZAKŁAD OCZYSZCZANIA MIASTA
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
PSZOK
ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ
MIEJSKA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
ZAKŁAD POGRZEBOWY
ZAKŁAD ZIELENI
Deklaracja dostępności

Wstęp

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Człuchowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: pk.czluchow.info


Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 30.03.2021.
Metoda przygotowania oświadczenia: deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Administrator Strony Internetowej, administrator@pk.czluchow.info. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (59) 83 42 200. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także żądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl


Informacje uzupełniające
Data publikacji strony internetowej: 2002 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-18


Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych
  • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
  • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
  • Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron.
  • Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.
  • Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
  • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
  • Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:
  • zmiana kontrastu,
  • zmiana wielkości czcionki,
  • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach.


Zmiana rozmiaru strony
Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

Firefox, Chrome, Internet Explorer:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok [CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Opera:
[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok [-] aby pomniejszyć widok

W górnej części stroniy umiejscowiony jest pasek menu, gdzie znajdują się pomocnicze opcje: „Przyciski kontrastu” i „Przyciski wielkości czcionki”.


Dostępność informacyjno-komunikacyjna:

Zapewnienie komunikacji z przedsiębiorstwem, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku - pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika sekretariatu o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową przy wejściu do budynku.


Dane teleadresowe podmiotu publicznego:
Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.
ul. Sobieskiego 11
77-300 Człuchów

(59) 83 42 200
(59) 83 42 209
(59) 83 43 354

Dostępność architektoniczna
Budynek - siedziba Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o., ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów:

Do budynku ( II kondygnacyjnego, parter i piętro ) prowadzi wejście od strony ulicy Sobieskiego - wejście po schodach, brak podjazdu dla wózków inwalidzkich, pochylni, transportera schodowego. W budynku brak podjazdów, pochylni i windy, istnieje możliwość umówienia z klientem w biurze obsługi na parterze budynku. Do budynku jest możliwość wejścia z psem przewodnikiem. Z lewej strony budynku znajduje się parking, z jednym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych. Brak pętli indukcyjnych, napisów powiększających dla osób słabowidzących i niewidomych. Brak oznaczenia kontrastowego. Brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.

Budynek - siedziba Zakład Wodociągów i Kanalizacji oraz Zakład Energetyki Cieplnej, ul. Średnia 16, 77-300 Człuchów:

Do budynku ( II kondygnacyjnego, parter i piętro ) prowadzi wejście od strony ulicy Średniej - wejście po schodach, brak podjazdu dla wózków inwalidzkich, pochylni, transportera schodowego. W budynku brak podjazdów, pochylni i windy, istnieje możliwość umówienia z klientem w biurze obsługi na parterze budynku. Do budynku jest możliwość wejścia z psem przewodnikiem. Z prawej strony budynku znajduje się parking, z jednym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych. Brak pętli indukcyjnych, napisów powiększających dla osób słabowidzących i niewidomych. Brak oznaczenia kontrastowego. Brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.
Czwartek - KASA
8:00 - 13:00
Teraz: Otwarte
Jeszcze: 0 h 1 min

Telefony kontaktowe

PSZOK
793 936 183

Telefony alarmowe

POGOTOWIE WODOCIĄGOWE
793 935 884

POGOTOWIE KANALIZACYJNE
793 936 530

POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE
(59) 83 42-750

Odczyt stanu wodomierza

Dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji:
zwik.odczyty@pk.czluchow.info
Dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej:
zgm.odczyty@pk.czluchow.info

Statystyki

Wizyt ogółem:
2.276.967
Wizyt dzisiaj:
30
Wizyt wczoraj:
128
Wizyt w tygodniu:
417
Wizyt w miesiącu:
20.684
Wizyt w roku:
473.934